Badanie THINKTANK na temat polskich miast przyszłości

Badanie THINKTANK na temat polskich miast przyszłości

W dniach 8-9 lipca 2015, podczas Sesji Dialogu Miasta Przyszłości organizowanej przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK, zaprezentowano wyniki badania, które ośrodek przeprowadził wśród polskich samorządowców. Wyniki pokazują, co według nich, utrudnia budowanie w naszym kraju „inteligentnych miast” oraz jakie korzyści wynikają z wdrażania rozwiązań smart.

Co według samorządowców stoi na przeszkodzie we wdrażaniu idei smart city?

Z badania wynika, że wśród barier utrudniających wprowadzanie idei „smart cities” w życie są: brak kompleksowego podejścia (53%), brak zapisów dotyczących tego zagadnienia w strategicznych dokumentach obejmujących rozwój miast (52%), przypisanie ewidencji zasobów do pojedynczych komórek organizacyjnych w urzędach i ich agendach oraz brak integracji działań poszczególnych jednostek prowadzonych przez samorządy (po 51% wskazań).

Niski poziom wykorzystania technologii w polskich miastach
0%
Brak kompleksowego podejścia we wdrażaniu idei smart city
0%
Brak zapisów strategicznych umozliwiających wdrażanie idei
0%
Przypisanie ewidencji do poszczególnych komórek jednostek admnistracji
0%
Brak integracji rozwiązań między instytucjami miejskimi
0%
Organizacyjno-prawne problemy związane z integracja systemów
0%
Brak przygotowania na zmiany
0%

Tylko jedna trzecia respondentów zaznaczyła bariery finansowe, jako czynnik przeszkadzający w tworzeniu smart city. Na trudną sytuację budżetową wskazało 35% badanych. Brak możliwości bądź skomplikowane procedury pozyskiwania środków unijnych na rozwój koncepcji inteligentnego miasta wytypowało 38% badanych.

Jakie są najistotniejsze potrzeby polskich miast?

Z kolei, do najistotniejszych potrzeb miast, należą zdaniem samorządowców: podniesienie jakościżycia (smart living) oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych (smart mobility). 57% respondentów wskazało zwiększenie poziomu dobrobytu mieszkańców, dostępu do usług publicznych, nakładów władz lokalnych na sferę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. 56% samorządowców przyznało, że konieczne są pilne zmiany w zakresie taboru (pojazdy o minimalnej bądź zerowej emisji spalin), zintegrowania systemu zarządzania ruchem w przestrzeni publicznej, a także wdrożenie intermodalnych projektów komunikacyjnych zwiększających efektywność transportu zbiorowego.

Dlaczego według samorządowców warto wdrażać „smart cities”?

Samorządowcy odnieśli się także do głównych korzyści, które wiążą się z wdrażaniem rozwiązań idei smart city. 74% badanych wskazało możliwość efektywnego zarządzania zasobami i przetwarzania danych oraz prognozowania potencjalnych problemów. Wysoko uplasowała się wyższa sprawność administracji za sprawą nowoczesnych narzędzi i systemów IT (73% wskazań), oszczędność wydatków budżetowych w dłuższej perspektywie czasu, mniejsze zużycie energii oraz zwiększenie rentowności i zdolności do konkurowania z innymi ośrodkami miejskimi (po 70%).

Wzrost poziomu dobrobytu mieszkańców, zdrowia, dostępnośc usług publicznych, wzrost bezpieczeństwa
0%
Transport zero emisyjny, zintegrowanie systemu zarządzania ruchem, intermodalny transport
0%
Smart people (edukacja, partycypacja w działaniach publicznych)
0%
Oszczędność energii, poprawa gospodarki zasobami, rozwój uwzglednijący ochronę środowiska
0%
Wzrost produktywności i innowacyjności przedsiębiorstw, elastyczność rynku pracy, powiązania i współpraca gospodarcza
0%

źródło: materiał prasowy THINKTANK, ośrodek dialogu i analiz
zdjęcie: unsplash